Compliance

Kontakt

Jeśli chcesz zadać pytanie, zgłosić problem lub naruszenie obowiązujących przepisów lub Kodeksu etyki GK PGE, napisz do nas:

uczciwybiznespge@gkpge.pl.

Osoba zgłaszająca podejrzenie lub nieprawidłowość to Sygnalista. Spółki z Grupy Kapitałowej PGE respektują prawo Sygnalistów do zachowania anonimowości. Dane osobowe i inne informacje przekazane na powyższy adres e-mail pozostają poufne do momentu wyrażenia zgody przez informatora na ujawnienie całości lub części tych informacji.

Nasza zasada: DBAMY O PRZYJAZNE WARUNKI PRACY

Nasi pracownicy stanowią naszą największą przewagę konkurencyjną. Jesteśmy dumni z posiadanego przez nich doświadczenia, wiedzy i umiejętności. W PGE szanujemy się nawzajem. Promujemy współpracę, uczciwość oraz inicjatywę. Nasi pracownicy stanowią naszą największą przewagę konkurencyjną. Jesteśmy dumni z posiadanego przez nich doświadczenia, wiedzy i umiejętności. Szanujemy prywatność naszych pracowników. Zawsze działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami zawodowymi. Osoby pełniące funkcje kierownicze w Grupie PGE powinny być wzorem do naśladowania w każdym aspekcie życia zawodowego, a ich zachowanie powinno kształtować wysokie standardy działania w miejscu pracy. Konsekwentnie dążymy do tego, aby środowisko pracy w naszej firmie było wolne od wszelkich form mobbingu, dyskryminacji, molestowania i innych nagannych zachowań.

 • Wszystkie decyzje w obszarze zatrudnienia podejmujemy na podstawie obowiązujących w całej Grupie PGE korporacyjnych zasad zatrudnienia. W naszej firmie stosujemy obiektywne i niedyskryminujące kryteria zatrudniania i awansowania pracowników, z poszanowaniem wszelkich obowiązujących w tym zakresie formalnych regulacji oraz uzgodnień z partnerami społecznymi. W pierwszej kolejności prowadzimy rekrutacje wewnętrzne, dzięki czemu zatrzymujemy w naszej organizacji osoby o bogatym doświadczeniu i kwalifikacjach, zapewniając równocześnie ich rozwój zawodowy i osobisty.
 • Wszyscy pracownicy zatrudniani są z zachowaniem najwyższych standardów w zakresie organizacji bezpiecznego środowiska pracy, a podstawową formą zatrudnienia jest umowa o pracę na czas nieokreślony.
 • Od momentu zatrudnienia nowego pracownika dbamy o budowanie poczucia przynależności do Grupy Kapitałowej PGE, dlatego każdy nowozatrudniony pracownik jest objęty programem adaptacyjnym.
 • Dokładamy wszelkich starań, aby stwarzać naszym pracownikom przyjazne środowisko pracy. Tworzymy miejsca pracy, w których pracownicy mogą skutecznie i efektywnie realizować swoje zadania, a dzięki odnoszonym sukcesom zyskiwać satysfakcję i motywację do dalszego rozwoju zawodowego i osobistego.
 • Odpowiedzialny przełożony. Osoby na stanowiskach kierowniczych powinni pełnić rolę wzoru do naśladowania w każdym aspekcie życia zawodowego. To zachowanie przełożonych kształtuje standardy w miejscu pracy. Każdy przełożony w Grupie PGE powinien znać branżę energetyczną i w podejmowaniu decyzji kierować się celem nadrzędnym, jakim jest zapewnienie ekonomicznych, ekologicznych oraz bezpiecznych dostawy energii. Przełożeni powinni umożliwiać pracownikom rozwijanie ich własnego potencjału poprzez wyznaczanie celów, delegowanie odpowiedzialności oraz udzielanie uczciwej i konstruktywnej informacji zwrotnej. Dzięki temu pracownicy mogą rozwijać swoje kompetencje oraz jeszcze lepiej i efektywniej wykonywać powierzone im zadania. Przełożeni powinni czuć się szczególnie odpowiedzialni za to, aby zawsze postępować zgodnie z zasadami etyki.
 • Wzajemny szacunek. W naszej organizacji szanujemy osoby zatrudnione na wszystkich szczeblach i cenimy ich wkład w pracę całej Grupy Kapitałowej. Jesteśmy przekonani, że na różnorodności wiedzy, umiejętności, kwalifikacji zawodowych, doświadczeń, osobowości oraz punktów widzenia budowany jest sukces całej organizacji. W relacjach pracowniczych zachowujemy wysokie standardy kultury osobistej oraz wzajemnej uprzejmości zarówno w miejscu pracy, jak i poza nią.
 • Wolność poglądów i wypowiedzi. Promujemy pracę zespołową wolną od jakichkolwiek uprzedzeń. Szanujemy wszystkich ludzi i ich prawo do prywatności. Akceptujemy wszelką różnorodność rozumianą w kategoriach pochodzenia, rasy, płci, orientacji seksualnej, kultury, wieku i stanu cywilnego, a także przekonań religijnych, politycznych lub przynależności do organizacji społecznych i zawodowych lub nieprzynależności do nich. W naszej organizacji nie tolerujemy żadnych form dyskryminacji, obraźliwego lub niewłaściwego zachowania czy formułowania obraźliwych uwag pod adresem innych osób.
 • Szanujemy prawa człowieka
  Nasze wartości i zasady, leżące u podstaw naszych działań, są zgodne z fundamentalnymi zasadami takimi jak: Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, standardy Międzynarodowej Organizacji Pracy czy zobowiązania United Nations Global Compact.

Nasza zasada: DOSKONALIMY SIĘ I JESTEŚMY PROAKTYWNI, WYKAZUJEMY INICJATYWĘ

W Grupie PGE tworzymy środowisko, które sprzyja rozwojowi kompetencji, podnoszeniu kwalifikacji zawodowych oraz poczuciu indywidualnej odpowiedzialności. Jest dla nas ważne, aby wszyscy nasi pracownicy mieli możliwość odnoszenia sukcesów dzięki swoim umiejętnościom i efektywnej pracy. W naszej firmie promujemy współpracę, uczciwość oraz inicjatywę.

 • Dążymy do właściwego wykorzystania kompetencji pracowników oraz efektywnego zarządzania transferem wiedzy i umiejętności w Grupie PGE, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby poprzez odpowiednie mechanizmy i standardy wspierać mobilność pracowników.
 • Wiemy, jak ważny jest ciągły rozwój oraz doskonalenie kompetencji, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki finansowe na realizację działań szkoleniowo-rozwojowych. Zdajemy sobie sprawę z tego, że rozwój naszych pracowników odbywa się nie tylko poprzez dedykowane programy rozwojowe, ale przede wszystkim poprzez udział w pracach zespołów projektowych oraz wykonywanie zadań na stanowisku pracy. 
 • Proaktywne relacje pracownicze są dla nas bardzo ważne, dlatego dążymy do tworzenia takiej atmosferyaby nasi pracownicy mogli swobodnie się wypowiadać. Jesteśmy przekonani, że szeroki zakres różnorodnych postaw i opinii jest źródłem korzyści dla organizacji. W naszej organizacji gwarantujemy wolność poglądów oraz swobodę przekonań i wypowiedzi. Szanujemy prawo pracowników do wolnego zrzeszania się, według ich swobodnego wyboru, w związkach zawodowych i innych reprezentujących ich organizacjach. Uznając to prawo, Grupa PGE podejmuje otwarty i konstruktywny dialog z pracownikami i ich przedstawicielami.
 • W naszej organizacji wysoko cenimy postawę zaangażowania, kreatywności oraz otwartości na zmiany. Przykładamy wielką wagę do tego, aby nasi pracownicy byli poinformowani o kierunkach działań swojego zespołu, swojej spółki, a także całej Grupy PGE.

Nasza zasada: BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE PRACOWNIKÓW JEST NASZYM PRIORYTETEM

Bezpieczne funkcjonowanie naszych obiektów jest warunkiem koniecznym dla zagwarantowana zdrowia pracowników, bezpiecznego wydobycia surowców, stabilnego wytwarzania oraz ciągłości dostaw energii i ciepła.

 • Przestrzegamy norm i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Wymagamy od wszystkich pracowników, aby znali i przestrzegali obowiązujące w Grupie PGE zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Niezwykle ważne jest dla nas, aby pracownicy informowali zarządzających o wszystkich zaobserwowanych niebezpiecznych sytuacjach. Nie tolerujemy pracy pod wpływem jakichkolwiek substancji odurzających, w tym alkoholu i narkotyków.
  Rozwijamy bezpieczne i zdrowe środowisko pracy. Dbamy o ochronę zdrowia naszych pracowników i stale monitorujemy oraz rozwijamy dobre warunki bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa naszych obiektów i urządzeń technicznych.
  Każdy pracownik jest osobiście odpowiedzialny za bezpieczeństwo oraz ochronę zdrowia i życia.
  Każdy przełożony informuje pracowników o obowiązku przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz zasad ochrony zdrowia i życia, a także aktywnie wspiera pracowników w ich przestrzeganiu.
  Wszelkie wypadki i naruszenia przepisów w tym zakresie są zgłaszane niezwłocznie odpowiednim służbom.