Compliance

Kontakt

Jeśli chcesz zadać pytanie, zgłosić problem lub naruszenie obowiązujących przepisów lub Kodeksu etyki GK PGE, napisz do nas:

uczciwybiznespge@gkpge.pl.

Osoba zgłaszająca podejrzenie lub nieprawidłowość to Sygnalista. Spółki z Grupy Kapitałowej PGE respektują prawo Sygnalistów do zachowania anonimowości. Dane osobowe i inne informacje przekazane na powyższy adres e-mail pozostają poufne do momentu wyrażenia zgody przez informatora na ujawnienie całości lub części tych informacji.

Nasza zasada: KONKURUJEMY UCZCIWIE

Uczciwe i sprawiedliwe traktowanie wszystkich podmiotów i osób, z którymi mamy styczność na rynku, powinno być priorytetem naszego działania. Dotyczy to konsumentów kupujących nasze produkty, społeczności, na obszarze których działamy, a także naszych konkurentów i dostawców. Za zobowiązaniem do uczciwości stoi także obowiązek przestrzegania prawa w każdym obszarze, w którym prowadzimy działalność. Postępujemy zgodnie z obowiązującym prawem, standardami i regulacjami wewnętrznymi Grupy Kapitałowej PGE. Każdy pracownik powinien znać i przestrzegać przepisów prawa oraz wewnętrznych regulacji, właściwych dla jego zakresu obowiązków służbowych.

Przestrzegamy prawa. Wszyscy pracownicy Grupy PGE przestrzegają obowiązujących przepisów prawa oraz regulacji wewnętrznych, a także postępują zgodnie z zasadami etyki. Nasze relacje budujemy na obustronnym zaufaniu oraz odpowiedzialności i szacunku.

Przestrzegamy zasad ochrony konkurencji. Wierzymy, że uczciwa konkurencja jest niezbędnym czynnikiem efektywności gospodarczej. Wszystkie porozumienia z naszymi konkurentami realizowane w sposób zapewniający zgodność z zasadami ochrony konkurencji. Nie prowadzimy działalności w sposób ograniczający lub eliminujący uczciwą konkurencję, przestrzegamy przepisów antymonopolowych oraz działamy zgodnie ze standardami biznesowymi, spełniającymi oczekiwania klientów i opinii publicznej. Uważamy, że firmy działające na uczciwych i przejrzystych zasadach są cenione przez konsumentów i tworzą wartość dla swoich akcjonariuszy.

Nie popieramy nielegalnego obrotu pieniędzmi. Nasze działania są transparentne, nie angażujemy się w transakcje oraz współpracę z podmiotami, których działania budzą wątpliwości. Mamy na względzie, że fundusze pochodzące z niejasnych źródeł mogą być owocem przedsięwzięć, takich jak akty terrorystyczne, handel narkotykami i ludźmi lub obchodzenie przepisów podatkowych.

 • Budujemy świadomość o obowiązującym prawie oraz o regulacjach i standardach wewnętrznych GK PGE. Każdy jest zobowiązany do znajomości bieżących przepisów prawa i umów regulujących codzienne obowiązki na stanowisku pracy. Wszyscy pracownicy, w tym kadra zarządzająca, są zobowiązani do zapoznawania się z obowiązującymi przepisami prawa, związanymi z wykonywaną pracą oraz do uczestnictwa w szkoleniach na temat obowiązujących przepisów, organizowanych przez GK PGE. 
 • Przestrzegamy przepisów antymonopolowych oraz przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów. Zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności związanej z pozycją lidera branży, dlatego nie nadużywamy dominującej pozycji na rynku. Nie bierzemy udziału w zmowach i kartelach. Nasi konkurenci na rynku są naszymi partnerami, z którymi działamy mając na celu dobro klientów. Nasi pracownicy nie mogą prowadzić działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Grupy Kapitałowej PGE. W sytuacji, w której jesteśmy zmuszeni podjąć decyzję, której skutki będą dotyczyć nas osobiście lub spraw naszych najbliższych i nie jest możliwe zachowanie obiektywizmu, informujemy o tym naszego przełożonego i powstrzymujemy się od takich działań. 
 • Naszą przewagę konkurencyjną budujemy w oparciu o legalne źródła informacji.
 • Chronimy informacje, mogące wpływać na konkurencję. Informacje chronione lub mogące wpłynąć na sytuację na rynku (Insider information), w tym o działaniach operacyjnych i strategicznych podejmowanych przez Grupę PGE, o relacjach Grupy PGE z innymi firmami, nie mogą być wykorzystywane przy dokonywaniu transakcji finansowych, ani przekazywane nieupoważnionym osobom trzecim. Wykorzystanie takich informacji jest ściśle ograniczone przez prawo europejskie i prawo polskie. Nie dokonujemy ustaleń z naszymi konkurentami m.in. w zakresie cen, upustów, planów marketingowych, podziału rynku, etc.
 • Prowadzimy operacje finansowe w sposób transparentny i zgodny z prawem. GK PGE może znacząco zmniejszyć ryzyko dotyczące prania brudnych pieniędzy dzięki monitorowaniu swoich płatności, faktur oraz prowadzonych transakcji. Nasza firma utrzymuje kontakty biznesowe tylko z firmami cieszącymi się dobrą opinią, których działalność nie budzi żadnych zastrzeżeń i jest zgodna z prawem.

Nasza zasada: NIE TOLERUJEMY KORUPCJI ORAZ NIEUCZCIWYCH ZACHOWAŃ

W GK PGE stosujemy zasadę „zero tolerancji” dla łapówek i innych form korupcji. Nie wręczamy ani nie przyjmujemy niestosownych korzyści majątkowych, osobistych lub innych, które mogłyby zostać uznane za niewłaściwe wynagrodzenie. Niewłaściwą korzyścią jest taka korzyść, która może zostać uznana za łapówkę dla otrzymującego, wręczoną po to, aby realizował on swoje obowiązki służbowe w sposób oczekiwany przez wręczającego korzyść majątkową. Na tego rodzaju zakazaną korzyść może składać się gotówka, prezent, podróż o charakterze rozrywkowym lub wypoczynkowym lub usługi innego rodzaju.

Uczciwie obchodzimy się z majątkiem firmy. Zasoby firmy powierzone pracownikowi stanowią własność GK PGE i jako narzędzie pracy powinny być wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi regulacjami wewnętrznymi. Osobą uprawnioną do korzystania z nich jest wyłącznie pracownik GK PGE.

Ostrożnie podchodzimy do kwestii prezentów lub zaproszeń. Prezenty lub zaproszenia, których wartość jest wyższa, niż akceptuje się w naszej firmie, mogą być przyjęte od osób trzecich jedynie pod warunkiem udzielenia wyraźnej zgody przez przełożonego. To samo dotyczy wręczenia przez pracownika GK PGE prezentu lub zaproszenia. Należy być świadomym ryzyka, że granica tego, co może być akceptowalne, jest łatwa do przekroczenia.

 Unikamy konfliktu interesów. Pracownicy powinni unikać inwestowania, angażowania się oraz dodatkowego zatrudnienia w firmach będących klientami, dostawcami lub innymi partnerami biznesowymi GK PGE, a przede wszystkim konkurentami, aby nie doprowadzić do konfliktu interesów w stosunku do GK PGE.

 • Nie tolerujemy korupcji. Kontakty z pracownikami, partnerami i klientami zewnętrznymi są oparte na uczciwości. Nie przyjmujemy ani nie składamy ofert, które dotyczą nielegalnych korzyści. Nie przyjmujemy i nie dajemy łapówek. Równo traktujemy wszystkich interesariuszy. Nasze plany zakupowe dokonywane są na podstawie obiektywnych kryteriów. Zachowujemy ostrożność w przyjmowaniu i wręczaniu podarunków. Nie akceptujemy przyjmowania ani ofiarowywania prezentów, które miałyby mieć wpływ na podejmowane decyzje biznesowe.
 • Szanujemy majątek GK PGE. Z uwagą i ostrożnością obchodzimy się z majątkiem GK PGE, szczególnie tym, powierzonym nam do użytku.  Chronimy go przed zniszczeniem, utratą bądź kradzieżą. Majątku GK PGE używamy wyłącznie w celach biznesowych, związanych z pracą w GK PGE. Dokonujemy wydatków na koszt firmy jedynie w przypadkach uzasadnionych biznesowo. Używamy sprzętu (e-mail, Internet, telefon, komputer, kopiarka, skaner, drukarka, samochody służbowe) jedynie na zasadach określonych w regulacjach wewnętrznych PGE. Do celów prywatnych możemy używać majątku GK PGE jedynie wyjątkowo, na zasadach określonych w regulacjach wewnętrznych GK PGE.  Na majątek GK PGE składają się m.in. informacja przedsiębiorstwa, marka i logo PGE, materiały, zasoby takie jak paliwa, maszyny i urządzenia, środki finansowe, sprzęt i urządzenia IT, samochody firmowe.
 • Wspieramy ważne cele społeczne w oparciu o standardy PGE (darowizny, sponsoring). Jako Grupa Kapitałowa PGE wspieramy działania charytatywne, społeczne, humanitarne, kulturalne, naukowe i sportowe poprzez udzielanie darowizn oraz przez zawieranie umów sponsoring. Każda z darowizn oraz umów o sponsoring, udzielanych lub zawieranych przez podmioty w ramach GK PGE, jest dozwolona jedynie w oparciu o odpowiednią regulację wewnętrzną oraz dla celów i na warunkach tam opisanych. Wszelkie takie darowizny powinny być odpowiednio uzasadnione i rejestrowane.
 • Nie przekazujemy informacji chronionych nieupoważnionym osobom. Niektórzy pracownicy GK PGE mają ułatwiony dostęp do informacji chronionych dotyczących działalności firmy, jej strategii oraz relacji z innymi spółkami. Osoby te nie mogą wykorzystywać, ani przekazywać nieupoważnionym osobom trzecim tak zwanych wewnętrznych informacji, ani jakichkolwiek informacji chronionych w celu osiągania korzyści dla siebie lub najbliższych sobie osób. Korzystanie z takich informacji jest ograniczone prawem oraz konkretnymi przepisami wewnętrznymi GK PGE.
 • Upominki biznesowe muszą być zgodne z prawem, autoryzowane i odpowiednie. Wymiana upominków i innych przysług z partnerami biznesowymi powinna być zgodna z ogólnie przyjętymi zasadami prowadzenia działalności i obowiązującym prawem. Prezent może zostać wręczony lub przyjęty, jeśli ma znikomą wartość materialną oraz jego przyjęcie lub wręczenie nie ma wpływu na realizowane zadania, czy podejmowane decyzje, i tym samym nie obliguje do wzajemności, a może być jedynie kurtuazyjnym wyrazem podziękowania.

Wręczanie i przyjmowanie upominków od klientów i dostawców wymaga starannego rozpatrzenia przez pracownika i jego przełożonego. Zanim dojdzie do przekazania upominków, należy sprawdzić, czy jest to dozwolone przez Kodeks etyczny GK PGE i polityki firmy. Zakazane jest przekazywanie, oferowanie i przyjmowanie wszelkich upominków (upominków sprawiających takie wrażenie), których celem jest wywieranie wpływu na decyzje biznesowe lub zdobycie niesprawiedliwej przewagi.

W pewnych sytuacjach można jednak wymieniać upominki biznesowe w celu budowania relacji, pod warunkiem, że:

 1. Upominek jest wręczany w legalnym celu, ma wartość symboliczną, jest wręczany rzadko i spełnia wszystkie inne wymogi wewnętrznych polityk GK PGE;
  Prezent nie ma formy gotówki ani postaci jej ekwiwalentu;
 2. W stosunku do funkcji pracownika lub działu nie obowiązuje polityka „zero upominków”;
 3. Upominek jest zgodny z prawem, któremu podlega osoba obdarowana, a osoba ta jest upoważniona do przyjęcia upominku;
 4. Pojęcie „upominki biznesowe” nie obejmuje sponsorowanych przez firmę konkursów sprzedażowych oraz programów motywacyjnych. Ponadto wydatki na cele reprezentacyjne, takie jak posiłki i rozrywki, nie są zabronione, jeśli zachowana jest ich rozsądna częstotliwość i charakter oraz są zgodne z politykami firmy.
 • Upominki wręczane osobom sprawującym funkcje publiczne: Należy być świadomym, że podarowanie nawet skromnego upominku lub zaoferowanie posiłku osobie sprawującej funkcje publiczne może być sprzeczne z prawem. W celu zasięgnięcia dodatkowej porady w kwestii upominków biznesowych należy skonsultować się z przełożonym lub właściwymi komórkami organizacyjnymi.
 • Zasada „zero upominków”. Pracownicy zatrudnieni w Obszarze Handlu Detalicznego, Obszarze Handlu Hurtowego, w Pionie Zakupów muszą przestrzegać obowiązującej ich polityki „zero upominków”, która zakazuje wręczania lub przyjmowania wszelkich upominków, niezależnie od ich charakteru i wartości. Zawsze należy upewnić się u przełożonego, szefa działu lub kontrolera, czy dany dział, funkcja lub zespół nie są objęte zasadą „zero upominków”.
 • Upominki o wartości symbolicznej. Upominki, które nie są częste, a ich wartość nie przekracza 200 PLN lub ich równowartości, w większości krajów uznawane są za symboliczne. Do przykładów należą między innymi produkty promocyjne, takie jak kalendarze lub kubki, wręczane w celu wytworzenia wizerunku i przedstawienia marki.

Jeśli masz jakąkolwiek wątpliwość, czy korzyść jest dozwolona w PGE, czy też nie, skonsultuj się ze swoim przełożonym lub z Biurem ds. Compliance w PGE.

Nasza zasada: ODPOWIEDZIALNIE OBCHODZIMY SIĘ Z INFORMACJAMI FIRMOWYMI

W Grupie Kapitałowej PGE chronimy wartość biznesową naszych informacji, koncepcji i pomysłów. Źródłem innowacyjnych projektów, koncepcji i pomysłów, które wykorzystujemy w pracy, są praca, wiedza, doświadczenie i kreatywność. Sposób wykorzystania i udostępniania tych informacji może zwiększyć ich wartość dodaną dla przedsiębiorstwa lub im zaszkodzić. Aby strzec tej cennej wartości, musimy stosować określone sposoby dokumentowania, chronienia, przetwarzania i zabezpieczania naszych zastrzeżonych informacji i pomysłów. W szczególności musimy zabezpieczać informacje przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym oraz zmianą, utratą czy zniszczeniem. Właściwe zabezpieczenie takich danych ułatwia ochronę i przyczynia się do rozwoju naszej działalności.

 • Chronimy informacje firmowe, szczególnie stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, informacje poufne i przestrzegamy tajemnicy zawodowej. Zapewniamy właściwą i adekwatną ochronę naszych informacji firmowych oraz powierzonych nam przez naszych klientów i partnerów biznesowych. Wszyscy pracownicy mają pełną świadomość konieczności ochrony informacji, co przekłada się wprost na obowiązek dołożenia wszelkich starań, aby informacje tej kategorii, dotyczące GK PGE, jak i naszych kontrahentów, zachowały status poufności.
 • Chronimy prywatność i dane osobowe. Szanujemy prywatność i chronimy dane osobowe nasze i innych klientów oraz partnerów. Gromadzimy dane zarówno pracowników i współpracowników naszej firmy, jak i dane pracowników innych podmiotów i dane klientów, jedynie w granicach dozwolonych przez prawo i regulacje wewnętrzne oraz wyłącznie w niezbędnym zakresie. Wykorzystujemy informacje pozyskane w związku z zarządzaniem zasobami ludzkimi i marketingiem wyłącznie do legalnych celów. Przestrzegamy obowiązujących przepisów prawa dotyczących gromadzenia, wykorzystywania, udostępniania, przechowywania, przekazywania i usuwania danych osobowych. Służy to ochronie prywatności oraz poszanowaniu praw i wolności osób, których dane dotyczą. Nie udostępniamy danych osobowych nikomu, kto nie jest upoważniony do ich przeglądania z istotnych powodów biznesowych. W razie wątpliwości należy skontaktować się z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji, nadzorującym przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych.
 • Chronimy informacje poufne. W obrocie papierami wartościowymi nie wykorzystujemy informacji poufnych. Informacje poufne chronimy do chwili upublicznienia – nie ujawniamy informacji poufnych osobom nieuprawnionym, nie udzielamy rekomendacji na podstawie podsiadanych informacji poufnych. Przestrzegamy zakazów transakcyjnych w okresach zamkniętych.
 • Chronimy własność intelektualną. Każda praca wykonana przez pracownika GK PGE częściowo lub w całości w związku z obowiązkami zawodowymi oraz/lub w czasie pracy, przy użyciu zasobów lub informacji należących do firmy, jest własnością GK PGE. Na przykład: wynalazki, pomysły, odkrycia, ulepszenia, dzieła sztuki, procesy, projekty, oprogramowanie lub inne materiały, których jesteśmy współtwórcą lub autorem w ramach pracy w firmie, należą do GK PGE. Chronimy naszą własność intelektualną. Szanujemy także poufność i prawa własności intelektualnej innych osób. Wykorzystujemy dostępne nam opracowania i materiały w zakresie uprawnionym na podstawie umów zawartych z ich autorami. Podajemy źródła wykorzystywanych informacji. Własność intelektualna obejmuje: znaki towarowe, marki, projekty opakowań, loga, prawa autorskie, wynalazki, patenty i tajemnice handlowe. Naszych znaków towarowych nie należy nigdy używać bez poszanowania lub w obraźliwy sposób.