Compliance

Kontakt

Jeśli chcesz zadać pytanie, zgłosić problem lub naruszenie obowiązujących przepisów lub Kodeksu etyki GK PGE, napisz do nas:

uczciwybiznespge@gkpge.pl.

Osoba zgłaszająca podejrzenie lub nieprawidłowość to Sygnalista. Spółki z Grupy Kapitałowej PGE respektują prawo Sygnalistów do zachowania anonimowości. Dane osobowe i inne informacje przekazane na powyższy adres e-mail pozostają poufne do momentu wyrażenia zgody przez informatora na ujawnienie całości lub części tych informacji.

Jak przeciwdziałamy korupcji w GK PGE ?
 

Kodeks etyki zawiera zasadę „Nie tolerujemy korupcji oraz nieuczciwych zachowań”, której realizacja przejawia się przez absolutny brak tolerancji dla łapówek i innych form korupcji, ostrożne podchodzenie do upominków i zaproszeń wymienianych z podmiotami zewnętrznymi oraz obowiązek unikania konfliktu interesów. Z zasady „Dbamy o relacje z Partnerami Biznesowymi” wynikają działania dotyczące wyboru Partnerów Biznesowych, stosowania odpowiednich zapisów w umowach z nimi oraz sposoby współpracy i budowania relacji z Partnerami Biznesowymi.

Kodeks Postępowania dla Partnerów Biznesowych zawiera minimalne oczekiwania wobec Partnerów Biznesowych GK PGE. Nieetyczne lub bezprawne działania tych podmiotów mogą zaszkodzić GK PGE.

Regulamin Pracy PGE S.A. określa m.in. obowiązki pracowników PGE S.A., w tym te związane z unikaniem konfliktu interesów oraz przestrzegania przyjętych u pracodawcy zasad dotyczących wręczania oraz przyjmowania upominków biznesowych (zapisy w części VI – „Obowiązki pracownika i pracodawcy”).

Polityka Antykorupcyjna GK PGE – TUTAJ

Anti Corruption Policy – HERE

Polityka antykorupcyjna GK PGE jest deklaracją organizacji skierowaną zarówno do interesariuszy zewnętrznych, jak i do wewnątrz organizacji. Określa m.in. kluczowe odpowiedzialności i zasady w zakresie przeciwdziałania korupcji w GK PGE, wskazuje w jaki sposób można zgłaszać nieprawidłowości oraz konsekwencje związane z jej nieprzestrzeganiem.

Jest dostępna na stronach zewnętrznych i wewnętrznych, co jest zgodne z wytycznymi określonymi w „Standardach rekomendowanych dla systemu zarządzania zgodnością w zakresie przeciwdziałania korupcji oraz systemu ochrony sygnalistów w spółkach notowanych na rynkach organizowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”

Procedura ogólna – przeciwdziałanie korupcji w GK PGE

Jest dokumentem wewnętrznym, zawiera rozwiązania pozwalające na realizację zobowiązań określonych w Polityce antykorupcyjnej GK PGE.

Określa szczegółowe odpowiedzialności oraz sposób realizacji działań podejmowanych w GK PGE w zakresie przeciwdziałania korupcji oraz konfliktowi interesów. Znajdziesz tam zasady dotyczące:

 • unikania konfliktu interesów,
 • współpracy z Partnerami Biznesowymi,
 • wymiany i ewidencji upominków biznesowych,
 • obszarów szczególnie zagrożonych korupcją,
 • zgłaszania wątpliwości oraz podejrzeń przypadków korupcji i konfliktu interesów,
 • szkoleń antykorupcyjnych,
 • konsekwencji nieprzestrzegania regulacji antykorupcyjnych.

 

Jak to robimy ? – Antykorupcyjne zasady GK PGE

Wszyscy pracownicy oraz osoby działające na rzecz i w imieniu GK PGE zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

 • „Zero tolerancji” dla łapówek i innych form korupcji,
 • zabronione jest przyjmowanie, oferowanie, żądanie, bezpośrednio lub pośrednio, korzyści materialnych lub osobistych bądź ich obietnicy w związku z wykonywanymi obowiązkami zawodowymi,
 • niedozwolone jest powoływanie się na wpływy w GK PGE lub innych organizacjach albo instytucjach publicznych w celu uzyskania nienależnej korzyści (płatna protekcja),
 • unikania konfliktu interesów, rozumianego jako taki stan faktyczny lub formalny, w wyniku którego zaburzona zostaje obiektywność i bezstronność w realizacji przydzielonych obowiązków,
 • stosowania wzmocnionych środków ostrożności w obszarach szczególnie narażonych na ryzyko korupcji,
 • zakazane jest tworzenie funduszy korupcyjnych,
 • wspieranie ważnych społecznie celów poprzez działalność sponsoringową i darowizny przez GK PGE, odbywa się tylko zgodnie z regulacjami wewnętrznymi w tym zakresie,
 • zakazane jest sponsorowanie organizacji politycznych w sposób bezpośredni lub pośredni,
 • rekrutacja oraz awansowanie w GK PGE dokonywane są w oparciu o jasno określone, obiektywne kryteria, zgodnie z regulacjami wewnętrznymi w tym zakresie, wykluczając nepotyzm i kumoterstwo oraz płatną protekcję.