Compliance

Kontakt

Jeśli chcesz zadać pytanie, zgłosić problem lub naruszenie obowiązujących przepisów lub Kodeksu etyki GK PGE, napisz do nas:

uczciwybiznespge@gkpge.pl.

Osoba zgłaszająca podejrzenie lub nieprawidłowość to Sygnalista. Spółki z Grupy Kapitałowej PGE respektują prawo Sygnalistów do zachowania anonimowości. Dane osobowe i inne informacje przekazane na powyższy adres e-mail pozostają poufne do momentu wyrażenia zgody przez informatora na ujawnienie całości lub części tych informacji.

Nasza zasada: DBAMY O RELACJE Z PARTNERAMI BIZNESOWYMI

Współpracujemy jedynie z takimi dostawcami i innymi partnerami biznesowymi, którzy prowadzą działalność biznesową w sposób uczciwy. Relacje z naszymi podwykonawcami, partnerami biznesowymi oraz dostawcami oparte są na obustronnym zaufaniu, szacunku oraz profesjonalizmie. Zakupy i zamówienia są realizowane na podstawie przejrzystych i obiektywnych zasad, zgodnych z obowiązującym prawem i jasno określonych procedurami wewnętrznymi.

Zobowiązujemy podmioty, z którymi współpracujemy, do przestrzegania takich samych standardów uczciwości, jak te, których sami przestrzegamy. Nieetyczne lub bezprawne działania tych podmiotów mogą zaszkodzić reputacji GK PGE i spowodować utratę dobrego imienia naszej firmy.

 • Współpracujemy z dostawcami, podwykonawcami i partnerami biznesowymi, którzy podzielają nasze zaangażowanie na rzecz praworządności i uczciwości. Uważamy, że to, kogo decydujemy się włączyć do naszego łańcucha dostaw oraz jak działają nasi partnerzy i dostawcy, wpływa to na naszą reputację i działalność. Przy wyborze nowego kontrahenta lub podczas ponownej oceny dotychczasowego kontrahenta, upewniamy się, że rozumie on przestrzegane przez nas zasady. Zwracamy baczną uwagę na wszystko, co mogłoby naruszać nasze standardy.
 • Pracownicy wybierający dostawców, opierają swoje decyzje o kryteria merytoryczne i reputację dostawcy. Wybierając i współpracując z dostawcami, postępujemy zgodnie z procedurą zakupową GK PGE. Dokonujemy odpowiedniej analizy, aby ocenić, czy dostawca działa zgodnie z prawem, czy posiada reputację firmy etycznej i uczciwej. Unikamy także potencjalnych bądź rzeczywistych konfliktów interesów z dostawcami.
 • Posiadamy wypracowany standardowy zbiór zapisów umów z dostawcami, podwykonawcami i partnerami biznesowymi, dotyczących wymogów bezpieczeństwa pracy, przeciwpożarowych, gospodarki odpadami, ochrony mienia oraz ochrony środowiska, który włączamy do każdej umowy.
 • Zwracamy baczną uwagę na problem nadużyć przy zatrudnianiu podwykonawców i dostawców oraz przy wyborze partnerów biznesowych.
 • Nie tolerujemy nadużyć, związanych z wyborem podwykonawców i dostawców oraz innych partnerów biznesowych.
 • Jednym ze sposobów przyjmowania odpowiedzialności przez GK PGE za naszą działalność jest poparcie dla inicjatywy UN Global Compact oraz stosowanie jej podstawowych zasad w zakresie praw człowieka, warunków pracy, środowiska oraz walki z korupcją.

Nasza zasada: DBAMY O RELACJE ZE SPOŁECZNOŚCIAMI LOKALNYMI

Jesteśmy partnerem społeczności lokalnych. Dbamy o rozwój obszarów, na których prowadzimy działalność biznesową, podnosimy jakość życia społeczności, wspieramy lokalne wydarzenia, zapewniamy miejsca pracy. Wiemy, że nasza działalność wpływa na życie lokalnych społeczności i staramy się być ich partnerem.

 • Wspieramy na przejrzystych i obiektywnych zasadach działalność osób prawnych i osób fizycznych, w tym również pracowników GK PGE i członków ich rodzin, a także lokalnych społeczności w obszarach takich jak: nauka i edukacja, lecznictwo i ochrona zdrowia, pomoc społeczna, działalność ekologiczna i ochrona środowiska oraz sport, w tym sport dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych.
 • Jednym z filarów zaangażowania społecznego w PGE Polskiej Grupie Energetycznej jest Fundacja PGE, która działa w celu zapewnienia transparentności działań oraz budowania zaangażowania wśród wszystkich grup interesariuszy, wspierając rozwój lokalnych społeczności, prowadząc działalność polegającą na przyznawaniu grantów oraz realizując autorskie programy społeczne.
 • Nasi pracownicy działają na rzecz społeczności lokalnych, angażując się m.in. w wolontariat pracowniczy.

Nasza zasada: BUDUJEMY ZAUFANIE, RZETELNIE INFORMUJĄC O NASZEJ DZIAŁALNOŚCI

GK PGE działa w sektorze leżącym w zakresie szczególnego zainteresowania świata polityki i mediów. Takie kwestie jak: energia, sposób jej wytwarzania w elektrowniach węglowych, energetyka jądrowa, bezpieczeństwo dostaw i wiele innych dotyczą każdego konsumenta i każdej firmy w Polsce. Z drugiej strony – w naszym przedsiębiorstwie pracuje kilkadziesiąt tysięcy osób, które chcą i powinny być jak najlepiej poinformowane o tym, co się dzieje w GK PGE. Dlatego też przejrzyste zasady komunikacji są dla nas niezwykle istotne.

 • Przestrzegamy standardów GK PGE dotyczących komunikacji. Komunikacja jest naturalnym elementem naszej działalności biznesowej. To, jak nasza firma odbierana jest na zewnątrz, zależy od tego, co robimy i co mówimy. Te same standardy obowiązują w obszarze komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Informacje powinny być:
  • Prawdziwe – nasze informacje są zgodne z prawdą i oparte na faktach.
  • Zrozumiałe – komunikacja jest dostosowana do odbiorcy.
  • Istotne – zasadą jest przekazywanie odpowiednich informacji w odpowiednim czasie, właściwemu odbiorcy.
  • Przejrzyste – przekazujemy informacje w sposób otwarty i proaktywny, zarówno o zdarzeniach pozytywnych, jak i negatywnych. Na tym budujemy wiarygodność GK PGE.
  • Przekazywane na czas, – kiedy tylko pozyskujemy informację, jednocześnie komunikujemy ją na zewnątrz i wewnątrz firmy.
 • Prowadzimy transparentną, rzetelną i aktywną politykę informacyjną.
  • Prowadzimy rzetelną politykę informacyjną zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz organizacji.
  • Prowadzimy dwustronną komunikację z mediami, akcjonariuszami, inwestorami instytucjonalnymi i indywidualnymi oraz analitykami. Wszyscy interesariusze są dla nas ważni.
  • Rzetelnie wypełniamy obowiązki informacyjne spółki giełdowej, zapewniamy akcjonariuszom równy dostęp do informacji poprzez prawidłowe wypełnianie obowiązków informacyjnych.
  • Dbamy o dobre kontakty z klientami. Kładziemy nacisk na rozwój nowoczesnych rozwiązań ułatwiających komunikację na linii klient – firma.
  • Dbamy o wizerunek GK PGE. Poprzez komunikację budujemy wartość firmy. Dbamy o to, aby przekazywane informacje były prawdziwe, kompletne i czytelnie przedstawione.
 • Dbamy o właściwe, dobre relacje z mediami. GK PGE dąży do otwartej i aktywnej komunikacji z mediami. W celu zapewnienia otwartości oraz odpowiedzialności, powołaliśmy funkcję Rzecznika Prasowego, odpowiedzialnego za kontakty z mediami. Aby umożliwić wypełnianie obowiązków osobom odpowiedzialnym za komunikację, należy zawsze informować Rzecznika Prasowego o przypadkach kontaktowania się dziennikarzy z pracownikami, w tym – kadrą zarządzającą.