Compliance

Kontakt

Jeśli chcesz zadać pytanie, zgłosić problem lub naruszenie obowiązujących przepisów lub Kodeksu etyki GK PGE, napisz do nas:

uczciwybiznespge@gkpge.pl.

Osoba zgłaszająca podejrzenie lub nieprawidłowość to Sygnalista. Spółki z Grupy Kapitałowej PGE respektują prawo Sygnalistów do zachowania anonimowości. Dane osobowe i inne informacje przekazane na powyższy adres e-mail pozostają poufne do momentu wyrażenia zgody przez informatora na ujawnienie całości lub części tych informacji.

Kodeks etyki GK PGE określa system wartości i zasad, jakimi chcemy kierować się w codziennej pracy
na każdym stanowisku. Jest on potwierdzeniem deklaracji działania z zachowaniem najwyższych
standardów i zawiera praktyczne wskazówki oraz sposoby realizacji podjętych przez nas zobowiązań.

Czym jest Kodeks etyki i dlaczego jest dla nas ważny ?

Kodeks etyki GK PGE jest zbiorem wartości i zasad, obowiązujących w całej GK PGE.
W Kodeksie określono podstawowe wartości etyczne oraz standardy GK PGE,
których przestrzegania oczekuje się od pracowników, w tym kadry zarządzającej.

Nasze najważniejsze zasady związane są z postawą wobec firmy, pracowników, prowadzonych działań biznesowych oraz utrzymywanych relacji zewnętrznych.

Pamiętajmy, że to każdy z nas odpowiada za postępowanie zgodne z prawem i regulacjami wewnętrznymi !

PARTNERSTWO

Utożsamiamy się z Grupą Kapitałową PGE, efektywnie i twórczo współpracujemy w każdym obszarze działania; na rzecz klientów, właścicieli, pracowników i partnerów biznesowych; budujemy relacje oparte na szacunku.

ROZWÓJ

Ciągle doskonalimy organizację, procesy i technologię; szukamy innowacji i odważnie wprowadzamy zmiany.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Dbamy o bezpieczeństwo energetyczne kraju i rozwój polskiej gospodarki, o zrównoważony rozwój naszej firmy, o firmę jako dobre miejsce pracy, działamy uczciwie.

Kodeks etyki GK PGE (obowiązujący od 1.02.2024)

Kodeks etyki GK PGE (obowiązujący do 31.01.2024)