GS/17957

Informujemy, iż Zamawiający organizuje dodatkową wizja lokalna która  odbędzie  się  w dniu 30.01.2023roku o  godzinie 11:00
Wykonawca winien przesłać do dnia 27.01.2023r do godziny 15:00 Zamawiającemu na adres:

teresa.zarebska@elturserwis.pl   wykaz osób, które wezmą udział w wizji lokalnej.

1. Zmianie ulega  terminu składania ofert z “23.12.2022r” na “31.01.2023r”

2. Zmianie ulega termin realizacji umowy z ” 30.05.2023r” na 31.08.2023r”

3. Zmianie ulega Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie po zmianie

4. Zmianie ulega Załącznik nr 2 – Projekt Umowy

Załącznik nr 2 do SIWZ – Projekt umowy po zmianie

Dokumentacja do pobrania 

 

Wykonawca winien przesłać do dnia 15.12.2022r Zamawiającemu na adres:
teresa.zarebska@elturserwis.pl 
wykaz osób, które wezmą udział w wizji lokalnej.
Naprawy zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej obiektów układu nawęglania Nowego Bloku
Termin składania ofert do dnia 23.12.2022r.
Oferty należy przesłać na adres e-mail: przetargi@elturserwis.pl
Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik nr  1 oraz 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Załącznik nr 5 do SIWZ

PYTANIA i ODPOWIEDZI

Pytania i Odpowiedzi

Pytania i Odpowiedzi

Pytania i Odpowiedzi